Nazar

NAZAR Çoğumuzun bilmediği, bir çoğumuzun da varlığına itiraz ettiği bir tehlikeyi anlatmak istiyorum. Bu tehlike, bugün ruhsal ve manevi rahatsızlık hisseden ve bunu hastahane hastahane gezip çare arayan fakat bu konuda en ufak bir mesafe bile alamayan insanlarımızın rahatsızlığının baş nedenidir. Sadece müslümanlar arasında değil, gayrimüslimler arasında da nazar inancı vardır. Nazar bir elektrik bir frekans ve kötü bir enerjidir. Bakışta önemli olan ilk bakıştır. Ona göre nazara karşı paratoner önlemler alınmalıdır.Günümüze kadar ilim adamları nazar değmesini araştırmışlar, böyle bir olayın var olduğunu kabul etmişler; ancak bu olayın nasıl meydana geldiğini anlayamamışlardır. Yani nazar olayı gerçekten vardır, ama bu nasıl meydana gelmektedir? İşte bilim adamları bunu keşfedememişlerdir:Ancak bugün tekniğin gelişmesi ile asrın mucizesi olarak kabul edilen bio enerji ilmi sayesinde bu olay kanıtlanmış ve insanların gözlerini çok etkili morötesi ve kızılötesi ışınlar yaydığı, bu olayın da insanlar ve diğer varlıklar üzerinde büyük ölçüde tahribata neden olduğu anlaşılmıştır.İşte bu ışınlar insan makinesinin düzeni olarak kabul edilen “Bio ritm”i yani insanın biyolojikdengesini bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe, hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır.

Yapılan araştırmalar neticesinde görülen bir diğer gerçek de; bu ışınların doz ve oranının insanların KIZGIN, SİNİRLİ, HEYECANLI ve KISKANÇ anlarında daha da arttığı ve tahrip gücünün yükseldiğidir. Bazı insanların çok beğendikleri insanlara veya mallara, bakışlarıyla ve sözleriyle zarar verdikleri tarih boyunca görülmüş bir gerçektir. Siz de kendi hayatınızda, durup dururuken bardağınızın kırıldığına, vazonuzun veya aynanızın çatladığına, yeni aldığınız ve üzerine titrediğiniz bir eşyanın durup dururken bozulduğuna şahit olmuşsunuzdur. Yahut da kendinizi çok sıhhatli ve zinde hissettiğiniz bir anınızda birden bire halsizleşip, sebepsiz bir yere hastalandığınız olmuştur. Bu olayların nedeni ve sebebini bilmediğimiz nazar olayıdır. İşte bu nedenle islam alimleri Kur’an-ı Kerim’den aldıkları ilhamla nazar değmesi olayını kabul etmişler, nazardan korunmak için kökü ayet ve surelere dayanan bazı korunma yolları tavsiye edilmişdir.

Bunların başında kalem suresinin 51 ve 52. ayetleri gelmektedir.Kafirler bu sure ile bundan önce Kur’an’ı ilk işittikleri zaman onu nazım ve manasıyla belegatının yüksekliğini, Peygamberin (S.A.V) O’na mazhariyetini son derece kıskanmış, bütün kötülük ve kıskançlık dolu bakışlarını ona dikerek ve onu yiyecekmiş gibi bakarak yok etmeye çalışmışlardır. İşte onun üzerine bu Ayet-i Kerime nazil olmuş ve Peygamber’i (S.A.V) bu kötü durumdan haberdar ederek onlara karşı tedbir almasını sağlamıştır. Ayrıca Nazardan korunmak için insanın kendisine sürekli olarak “Maaşşallah” zikirini çekmesi de çok faydalıdır.Nazar hasetten doğar. İnsan haset ettiği zaman içindeki kötü düşünceler, gözleri vasıtasıyla, haset olunan kimsenin üzerine etki eder. Haset insanlardan olduğu gibi cinlerden de olabilir. Haset etme bakımından, görenle görmeyen aynıdır. İnsan kendi nefsini kendi malını ve kendi evladını da nazar edebilir . Bir gün Peygamber Efendimiz’in evine bir cariye gelir. Yüzünü sararmış olduğunu görünce, yanındakilere “Bunu okutun. Çünkü bunda göz değmesi var.” buyurdular. Ebu Hureyre’den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (SAV) “Hasetten sakının, çünkü ateşin odunu yediği gibi, hasette sevapları yer” buyurmuşturİbn-i Abbas’tan rivayet edildiğine göre Peygamber (SAV) “Eğer kaderi geçecek bir şey olsaydı, nazar olurdu, eğer nazar olduğunuzu anlarsanız gusl ediniz” buyurdular.Hazreti Aişe’den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (SAV) “Nazardan Allah’a sığınırım. Muhakkak nazar (göz değmesi) haktır” buyurdular.Cabir (RA) ‘den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (SAV) “Nazar insani kabre, deveyi kazana sokar, Allah’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetimden ölenlerin ekserisi nazardandır” buyurdular.
Yusuf Suresi Ayet : 67, Sayfa 244“Yakup, oğullarına –Ey evlatlarım, Mısır’a yani şehre girerken, bir kapıdan girmeyiniz, farklı kapılardan girin dedi.” Hz. Yakup (AS) evlatlarına, şehre girerken muhtelif kapılardan girmelerini emretmesi, onlara göz değmesinin vereceği zarar ve kedere uğramalarından korktuğu içindir.
Nisa Suresi Ayet : 54, Sayfa 88“Onlar Allah’ın lütfundan, ihsanından, rahmetinden, mülkünden ve hazinesinden, insanlara verdiği nimetler için, insanlara haset mi ediyorlar”
Kalem Suresi Ayetler : 51 ve 52, Sayfa 567“Ey Habibim, kafirler okuduğun Kur’an’ı işittikleri vakit hasetlerinden dolayı, gözleri ile az kalsın seni devireceklerdi. Senin için -o gerçekten bir delidir- diyorlardı. Halbu ki, sen alemlere rahmet olarak gönderilen bir Peygambersin. ” Değerli okuyucularım Kafirlerin Hz Peygamber ( S.A.V ) için delidir , mecnundur diyorlardı bu kötü ifadelerden dolayı muzdarip olan üzülen peygamberini teselli etmek için kalem suresinin son iki ayetlerini vahi yoluyla gönderiyor Ey habibim üzülme sen o kafirlerin dediği gibi bir mecnun bir deli değilsin alemlere rahmet nur ve rehber olarak gönderilen bir peygambersin.Tefsir-i Kebir’in yazarı zamanın büyük alimlerinden Fahrettin Razi hazretlerinin beyanına göre, Beni Esved kabilesinden göz değmesi ile meşhur olan insanları Hz. Resulullah’a gönderip, baktırırlardı. Söz konusu ayetler bu hususta nazil olmuştur.

Nazar Duaları

İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar hastalık yapar, hatta öldürür. Kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder.

Peygamber efendimizin zamanında Esed oğullarından nazarı değen bir kimse var idi. Üç gün bir şey yemez, sonra çadırın bir tarafını kaldırıp oradan geçen bir deveye bakıp, (Bunun gibi bir deve hiç görmedim) der demez, deve yere düşer hastalanırdı. Müşrikler, bu adamı bulup Peygamber efendimizi nazarla öldürmesini istediler. Cenab-ı Hak da Resulullahı bunun nazarından korumuştur. Bu hususta Kalem suresinin (Nerede ise, kâfirler seni gözleri ile yıkacaklardı) mealindeki 51. âyet inmiştir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Nazar insanı mezara, deveyi kazana sokar.) [İ. Adiy]

(İnsanların yarısı nazardan ölür.) [Taberani]

(Nazar haktır.) [Müslim]

Kendisine nazar değen kimse, aşağıda bildirilen duaların birini veya tamamını okumalıdır.

1- Fatiha, Âyet-el kürsi ve dört kul [Kâfirun, İhlas, Felak, Nas sureleri] 7şer defa okunup hastaya üflenirse, büyü, nazar ve her dert için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritilerek içmek de olur. Bir hadisi şerifte de, (Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez) buyuruldu. (Deylemi)

2- Bir hadis-i şerifte, (Sabah akşam, [Besmele ile] 3 defa “Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil Erdı ve lâ fissemâi ve hüvessemi’ul alim” okuyan, büyü ve nazardan korunur) buyuruldu. (İ. Mace)

3- Âyet-el-kürsi, Fatiha, iki kul euzü ve Kalem suresinin sonunu okumak çok iyi gelir. (Medaric)

4- Peygamber efendimiz, iki kul euzüyü okuyup buyurdu ki: (Bu iki sure ile [belalardan, nazardan] korunun! Hiç kimse, bu iki sure ile korunduğu gibi, başka şeyle korunamaz.) [Ebu Davud]

5- (Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin) tavizini, sabah akşam 3 defa okunup kendine veya hastaya üflenirse, nazardan, cin, şeytan ve hayvanların zararından korur. (Mevahib)

6- Peygamber efendimiz nazar için (Allahümme barik fihi ve la tedarruhü) okurdu. (İbni Sünni)

7- Nazarı değen kimse veya herkes, beğendiği bir şeyi görünce Mâşâallah demeli, ondan sonra o şeyi söylemelidir. Önce Mâşâallah deyince, nazar değmez. Hadisi şerifte, (Hoşa giden bir şeyi görünce, “Mâşâallah la kuvvete illa billah” denirse o şeye nazar değemez) buyurdu. (Beyheki)

8- Nazardan korunmak için âyât-i hırz denilen âyetleri okumalı ve üzerinde taşımalıdır.

9- İbni Abidin hazretleri (Tarlaya kemik, korkuluk, hayvan kafası koymalı. Bir kadın, ürününe nazar değmemesi için ne yapacağını sorunca, Resulullah, (Tarlaya hayvan kafası as) buyurur. Bakan kimse, önce bunu görüp tarladaki ürünü sonra görür) buyuruyor. (R. Muhtar)

10- Tivele, temime ve efsun caiz değildir. Manasız veya küfre sebep olan rukyeyi okumaya Efsun denir. Nazarı bizzat önlediğine inanılan nazarlıklara Temime denir. Şirinlik muskası denilen rukyelere Tivele denir. Rukye, okuyup üflemek veya üzerinde taşımak demektir. Rukye, âyet ve hadis ile bildirilen dualarla yapılırsa taviz denir. Taviz ise caizdir. Hadis-i şerifte, (İlaçların en iyisi Kur’an-ı kerimdir) buyuruldu. (İ. Mace)