Hergün okunacak duâlar

Hadis-i şeriflerde bildirilen duâlardan bazıları şöyle:

(Sabah-akşam 7 defa “Allahümme ecirnî minennâr” diyen cehennemden kurtulur.) (Ebu Davud)

(Sabah-akşam, 3 defa, “Bismillahillezî lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîulalîm” okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.) [I. Mâce]

(Sabah 3 defa, “Eűzü billahis-semîil alîm-i mineşşeytânirracîm” diyerek Haşr suresinin son üç ayetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar duâ eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine ayni şeylere kavuşur.) [Tirmizî]

(Sabah namazından sonra 11 ihlas okuyana, cennette bir köşk verilir.) [Haraiti]

(Sabah namazından sonra on defa, “La ilahe illallahü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir” okuyan, akşama kadar her çeşit zarardan korunur, hiçbir günah ona zarar vermez.) [Nesâî] (“Günah zarar vermez” demek, günah işlemez veya işledigi günaha tevbe eder, o günah ona zarar vermemiş olur demektir.)

(Akşam namazından sonra [yukarıdaki tesbihi] okuyan, sabaha kadar şeytandan korunur. On sevaba kavuşur, on günahı affolur ve on köle azat etmiş gibi sevap verilir.) [Tirmizî]

(Sabah namazlarından sonra üç defa Sübhanallah-il azim ve bi hamdihi diyen körlük, cüzzam ve felçten korunur.) [İ. Ahmed]

(Şirkten korunmak için “Allahümme innî eűzübike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfiruke li-mâ lâ a’lemü inneke ente allâmülguyűb” okuyun!) [İ. Ahmed]

(Sabah-akşam 7 defa “Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” okuyanın dünya ve ahiret işine Allah kâfi gelir.) [Beyhekî]

Şükür duâsının önemi

(“Allahümme ma esbaha bî min ni’metin ev bi ehadin min halkıke, fe minke vahdeke lâ şerîke leke, felekel hamdü ve lekeşşükr” duâsını, gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifa etmiş olur.) [Akşam esbaha yerine emsâ denir.]

(Bir kimse, sabah-akşam yüz defa “Sübhânallahi ve bihamdihi” derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.) [Deylemî]

(Evden çıkarken “Bismillahi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.) [Tirmizî]

(“Lâ havle…” okumak, doksandokuz derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.) [Ebû Nuaym] [İmam-ı Rabbanî hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazherî)]

(Hergün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur.) [Taberânî]

(Günde 25 defa “Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt” okuyan şehit olarak ölür.) (Redd-ül Muhtar)

(Gece Âmenerrasulüyü okuyana, her şey için yeterlidir. Bu iki ayeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir.) [Şir’a]

(Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabını def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya etmiş gibi sevaba kavuşur.) [Eyoğul İlmihâli]

(Eve girerken İhlas suresini okuyan, yoksulluk görmez.) [T. Kurtubî]

(Evden çıkarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder.) [Eyoğul İlmihâli]

İstiğfara devam etmek

(İstiğfara devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.) [İbni Mâce] [İstiğfar olarak (Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh) okumalıdır.

(Günde yüz kere “Lâ ilâhe illallah diyen kimsenin, kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar.) [Taberânî]

(Bir yere gelen, “Eûzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka” okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]

(Sıkıntılı veya borçlu, bin kerre “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.) [Şir’a]

Seyyid Abdülhakim efendi hazretleri buyuruyor ki:

Yatağa abdestli gir, Eûzü Besmele çek, sağ yanın üzerine kıbleye karşı yat, sağ avucunu sağ yanağının altına koy, Ayet-el-kürsî, 3 İhlas, bir Fatiha ve birer defa iki kul e’uzüden sonra 3 defa (Estagfirullahelazîm ellezî lâ ilâhe illâhu) oku, 3. süne (el-hayyelkayyûme ve etûbü ileyh) ekle.

On defa da, (Lâ havle velâ kuvvete illâ billah) oku, 10. suna (hil aliyyil azîm ellezîlâ ilâhe illâhu) ilave et! (Ey Oğul İlmihali)

Uykudan uyanınca, (Allahümmağfirlî) demek çok sevaptır.

(Yatağa girince 3 defa Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur.) [Tirmizî]

Her gece yatarken yüz defa, (Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber) okuyan kimse, kendini hesaba çekmiş sayılır.

En Kıymetli Duâ

En kıymetli tesbih, namazlardan sonra çekilen Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahü ekberdir. Başka zamanlarda bunların hepsi birden Sübhanallahi vel-hamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber diye okunur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Sübhanallahi vel-hamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekberden daha efdal tesbih yoktur.) [Deylemî]

Bu tesbihten sonra en kıymetli tesbih ve zikir la ilahe illallah demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Zikirde “La ilahe illallah”dan, efdali yoktur.) [Taberânî]

En kıymetli duâ ise Elhamdülillah demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Zikrin efdali, la ilahe illallah, duânın efdali de elhamdülillahtır.) [Tirmizî]

Zül-celal vel-ikram

Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki:

(Ancak celal ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır.) [Rahman 27]

(Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı çok yücedir.) [Rahman 78]

[Celal, Allahü teâlânın kahr ve gazab sıfatlarındandır, azamet, büyüklük, hiçbir şeye muhtaç olmamak demektir.]

Ayet-i kerimede geçen zül-celal vel-ikram ifadesinin ism-i Azamdan olduğu bildirilmiştir. Bu bakımdan bilhassa duâlarda bunu çok söylemek gerekir. Peygamber efendimiz, bir kimsenin (Ya zel-celali vel-ikram) diyerek duâ ettiğini duyunca, (Allahtan ne istersen iste, duân kabul olur) buyurdu. (Tirmizî)

Başka bir hadis-i şerif de şöyle:

(Ya zel-celali vel-ikramı çok söyleyin, ona çok devam edin.)